OFERTA

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY i OCHRONA PPOŻ.

 

W związku ze spełnieniem przez pracodawców szeregu obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oferujemy:


1) Prawidłową realizację zarządzeń, nakazów, wystąpień organów kontroli (Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna),


2) Realizacją procedur ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz związanych z tym działań profilaktycznych,


3) Prawidłowym prowadzeniem obowiązującej dokumentacji, w tym (m.in.):

 • oceny ryzyka zawodowego,
 • rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy oraz kart rejestrów wypadków przy pracy
 • instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy (ogólnych i stanowiskowych),
 • instrukcji obchodzenia się z czynnikiem chemicznym,
 • programów szkolenia wstępnego i okresowego,
 • instrukcji dotyczących przydziału posiłków profilaktycznych i napojów, zasad korzystania z odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienia środków higieny osobistej.


4) Prowadzenie szkoleń w zakresie bhp (szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych),


5) Przygotowywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,


6) Nadzór nad wyposażaniem obiektów  w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz ich sprawnym i niezawodnym funkcjonowaniem,


7) Odpowiednie zapoznanie pracowników z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,


8) Opracowywanie i aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów,


9) Opracowanie oceny ryzyka wybuchu i sporządzenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem oraz prawidłową realizację jego zapisów.

 

Wymienione powyżej elementy oferty mogą być realizowane w ramach nadzoru w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz jednorazowych usług.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

 

Przygotowujemy dokumentację do wniosków o uzyskanie: • pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie, transport czy odzysk odpadów,
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • pozwolenie zintegrowane,
 • pozwolenie wodnoprawne.Przygotowujemy dokumentację do: • złożenia informacje o wytwarzanych odpadach,
 • zgłoszenie instalacji (emisja do atmosfery, oczyszczanie ścieków).


Zapewniamy pomoc w regulowaniu stanu formalno-prawnego w zakresie ochrony środowiska oraz realizacji obowiązków przedsiębiorców w tym zakresie:

 • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • obliczanie opłat oraz przygotowywanie sprawozdań z zakresu wprowadzania na rynek opakowań,
 • uregulowanie spraw związanych z odpadami (informacja, program gospodarki odpadami, prowadzenie ewidencji, roczne zestawienia danych o wytwarzanych odpadach),
 • przygotowywanie sprawozdań do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami „KOBIZE”.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

 

 

 

Oferujemy opracowywanie dokumentacji systemów zarządzania, wdrażanie systemów zarządzania oraz nadzór nad wdrożonymi systemami. Specjalizujemy się we wdrażaniu i nadzorowaniu następujących systemów:

 • system zarządzania jakością (ISO 9001),
 • system zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym (ISO/TS 16949),
 • system zarządzania środowiskiem (ISO 14001), 
 • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001, PN/N 18001),
 • system zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP).

KontaktZarządzanie i Bezpieczeństwo

Kamil Szymański43-225 Wola

ul. Lipowa 39/7tel. + 48 668 832 975

 

Motto firmyJeśli chcesz stale poszerzać grono swoich klientów pamiętaj, że „dobrze" już nie wystarcza. Zawsze rób więcej, niż się od ciebie oczekuje
                                                                      
                                                                                     Peter Fisk

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now