OFERTA

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY i OCHRONA PPOŻ.

 

W związku ze spełnieniem przez pracodawców szeregu obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oferujemy:


1) Prawidłową realizację zarządzeń, nakazów, wystąpień organów kontroli (Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna),


2) Realizacją procedur ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz związanych z tym działań profilaktycznych,


3) Prawidłowym prowadzeniem obowiązującej dokumentacji, w tym (m.in.):

 • oceny ryzyka zawodowego,
 • rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy oraz kart rejestrów wypadków przy pracy
 • instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy (ogólnych i stanowiskowych),
 • instrukcji obchodzenia się z czynnikiem chemicznym,
 • programów szkolenia wstępnego i okresowego,
 • instrukcji dotyczących przydziału posiłków profilaktycznych i napojów, zasad korzystania z odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienia środków higieny osobistej.


4) Prowadzenie szkoleń w zakresie bhp (szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych),


5) Przygotowywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,


6) Nadzór nad wyposażaniem obiektów  w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz ich sprawnym i niezawodnym funkcjonowaniem,


7) Odpowiednie zapoznanie pracowników z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,


8) Opracowywanie i aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów,


9) Opracowanie oceny ryzyka wybuchu i sporządzenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem oraz prawidłową realizację jego zapisów.

 

Wymienione powyżej elementy oferty mogą być realizowane w ramach nadzoru w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz jednorazowych usług.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

 

Przygotowujemy dokumentację do wniosków o uzyskanie: • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

 • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

 • pozwolenie zintegrowane,

 • pozwolenie wodnoprawne.


Zapewniamy pomoc w regulowaniu stanu formalno-prawnego w zakresie ochrony środowiska oraz realizacji obowiązków przedsiębiorców w tym zakresie:

 • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

 • obliczanie opłat oraz przygotowywanie sprawozdań z zakresu wprowadzania na rynek opakowań,

 • uregulowanie spraw związanych z odpadami - obsługa Bazy Danych o Odpadach.

 • przygotowywanie sprawozdań do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami „KOBIZE”.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

 

 

 

Oferujemy opracowywanie dokumentacji systemów zarządzania, wdrażanie systemów zarządzania oraz nadzór nad wdrożonymi systemami. Specjalizujemy się we wdrażaniu i nadzorowaniu następujących systemów:

 • system zarządzania jakością (ISO 9001),

 • system zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym (ISO/TS 16949),

 • system zarządzania środowiskiem (ISO 14001), 

 • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001),

 • system zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP).

KontaktZarządzanie i Bezpieczeństwo

Kamil Szymański43-100 Tychy

ul. Drozdów 60e

 

Motto firmyJeśli chcesz stale poszerzać grono swoich klientów pamiętaj, że „dobrze" już nie wystarcza. Zawsze rób więcej, niż się od ciebie oczekuje
                                                                      
                                                                                     Peter Fisk